Onderzoek en ontwikkeling door Cera

Maatschappelijke en economische uitdagingen

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden, haalbaarbeid en meerwaarde van het coöperatieve ondernemingsmodel binnen specifieke uitdagingen. Zo voerden we de afgelopen jaren onderzoek rond:

Van 2016 tot 2019 zullen:

thema's en sectoren zijn waar we specifieker zullen rond werken.

Tools en instrumenten

We ontwikkelen ook diverse tools & instrumenten om coöperatieve ondernemers, en leden van de Raad van Bestuur van coöperaties te helpen. Enkele voorbeelden:

Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen

Er bestaat momenteel relatief weinig systematische kennisbundeling en –ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek naar het coöperatieve ondernemingsmodel. Daarom hebben Cera, Boerenbond en KU Leuven het initiatief genomen om een Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen op te richten. De officiële lancering vond eind 2015 plaats. Het kenniscentrum is ingebed in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en valt onder prof. dr. Luc Sels, met als ambitie om verschillende expertises samen te brengen.

Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen heeft twee grote doelstellingen:

  • het stroomlijnen en verder uitbouwen van onderzoek over coöperatief ondernemen
  • en de inbedding van coöperatief ondernemen in de studieprogramma’s.

Beide pijlers worden vanaf 2017 geconcretiseerd. Zo werken we aan de ontwikkeling en opstart van een bachelorvak en een postgraduaatsopleiding coöperatief ondernemen. Bij het onderzoek zal een sterke inhoudelijke focus liggen op groei, ledenbetrokkenheid en impactmeting van coöperatieve ondernemingen.

Belgian Cooperative Monitor: Observatorium voor Belgische coöperaties

Betrouwbare statistische gegevens over de coöperatieve beweging blijven schaars. Ook in België kampen coöperaties al decennia met een gebrek aan zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het brede publiek, bij beleidsmakers en soms zelfs bij hun eigen vennoten. Een gemeenschappelijke identiteit ontbreekt, onder meer door de grote verscheidenheid aan sectoren waarbinnen we coöperaties tegenkomen.

Daarom werkt Cera aan de ‘Belgian Cooperative Monitor’. We verzamelen kwantitatieve gegevens over het belang en de rol van coöperaties om zo deze ondernemingsvorm zichtbaar te maken bij verschillende belangrijke stakeholders, maar ook bij het ruime publiek.

In 2012 brachten we in samenwerking met het Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen (CESOC) van de KHLeuven een eerste versie uit van ‘Coöperaties in België. Profielschets 2005-2010’ en van ‘Coöperaties in België. Top 100 van de grootste Belgische coöperatieve vennootschappen in 2011’. In 2014 werden ze nog opgenomen in the World Cooperative Monitor van ICA en Eurocrise.

In 2017 brengen we een actualisatie, samen met Febecoop, onder een nieuwe naam: Belgian Cooperative Monitor. De gegevens komen uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (31 december 2015), de Nationale Bank van België, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Economie en de Nationale Raad voor de Coöperatie en werden aangeleverd door ConcertES. De Cera Leerstoel ‘Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap’ van de Universiteit van Luik en het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen aan de KU Leuven sturen deze Monitor mee aan.


Gepubliceerd: